iLMS知識社群(Sites)師生部落格(Blogs)朝陽首頁(Homepage)TronClass教學平台Login
Position: 張瑞村 > 未分類
問渠那得清如許?
by 張瑞村 2015-05-14 00:02:54, Reply(1), Views(729)

半畝方塘一鑑開,天光雲影共徘徊;問渠那得清如許?為有源頭活水來。

南宋朱熹-〈觀書有感〉

Reply(1)

南鄉子 ( 蘇東坡 )

涼簟碧紗廚,一枕清風晝睡餘。

睡聽晚衙無一事,徐徐,讀盡床頭幾卷書。

搔首賦歸歟,自覺功名懶更疏。

若問使君才與術,何如?佔得人間一味愚。


Reply