iLMS知識社群(Sites)師生部落格(Blogs)朝陽首頁(Homepage)TronClass教學平台Login
2013.11.08 孔子 之道 (草稿)
by 張輝鑫 2013-11-08 22:51:37, Reply(0), Views(1009)

孔子 之道 (草稿)

 

  約本體論道

序號

道的本體

說明

1

易之道

易的本體 , 即太極

2

太極之道

太極,能生兩儀、四象、八卦、

天地萬物

3

大學之道

大學之道 , 在明明德。聖人克明竣德,彰明真如本性

4

中庸之道

中不偏,庸不易

5

性命之道

天命之謂性 , 率性之謂道 , 脩道之謂教

.

  約教相論道

序號

道的教相

說明

1

道德仁藝之實學

志於道 , 據於德 , 依於仁游於藝

2

志據依遊之方法

一心志道 , 動靜據德 , 行持依仁化導游藝

3

明德之道 (大學二綱之一)

大學八目之一謂

格物,致知,誠意,正心

4

親民之道 (大學二綱之二)

大學八目之二謂

修身,齊家,治國,平天下

5

己立立人之道

自度度他

6

己達達人之道

自度度他

7

博文約禮之道

解行並進

8

克己復禮之道

正心之道。伏斷妄心,躬行淨戒

9

君子之道

修身

10

禮讓之道

修身

11

聖人之道

修身之極

12

齊家之道

齊家

13

親親之道

齊家

14

禮樂之道

治國政策

15

敬和之道

治國原理

16

仁民愛物之道

治國政策

17

文武之道

治國標竿

18

先王之道

治國標竿

19

忠恕之道

君禮()臣忠

20

孝友之道

父慈子孝

21

愛敬之道

夫義婦順

22

遜弟之道

兄友弟恭

23

誠信之道

朋友以信


.

三 約致用論道

序號

道的業用

說明

1

為政之道

有位無位,作之君,做之親,作之師

2

博施濟眾之道

化導態度,博施於民,而能濟眾

 

Reply